FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรม B

“ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เยือนหมู่บ้าน 5 เผ่า”

•             นมัสการพระบรมธาตุดอยตุง

                - พระธาตุองค์แรกแห่งดินแดนล้านนาไทย

•             พระตำหนักดอยตุง

                - ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลต์ของสวิสเซอร์แลนด์

•             สวนแม่ฟ้าหลวง

•             หอพระราชประวัติ

•             รับประทาน “ข้าวซอย” อันขึ้นชื่อ

•             ชมหมู่บ้าน 5ชนเผ่า

                - อาข่า เย้า ลาหู่ ปะหล่อง และชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว

                - การแสดงต้อนรับของแต่ละเผ่า

                - เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างมากมาย