FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรม D

“ตามรอยละครดัง สัมผัสเมืองจีนในแดนไทย”

•             ท่องเที่ยวดอยแม่สลอง

                - ไร่ชาฉุยฟง

                - สุสานนายพล ต้วน

•             ท่องเที่ยวสหภาพเมียนมา

                - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว

                - พระสามมิติ

                - เจดีย์ชเวดากอง (องค์จำลอง)

                - พระมหาเมียะมุณี (องค์จำลอง) 

•             ช้อปปิ้งสินค้าตลาดชายแดน

                - ตลาดท่าล้อ

                - ร้านสินค้าปลอดภาษี