FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

การลงพื้นที่ดูงานของคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา นานาชาติโลจิสติกส์ครั้งที่ 3 "Northern Logistics Forum 2015"

ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการLogistics 10 จังหวัดภาคเหนือ และคณะกงสุลใหญ่ และคณะฑูตพาณิชย์ไทยในกลุ่มประเทศ GMS ล่องเรือกาสะลองคำ1 และ 2 ชมสะพานมิตรภาพ ลาว - เมียนมา ผ่านเส้นทางแม่น้ำโขง ในวันที่ วันที่ 18-21 มีนาคม 2558