FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

ถิ่นนกยุงรำแพน ดินแดนสิบสองปันนา สู่ เมืองแห่งใบชาเลื่องชื่อ ซือเหมา เดินทางไปรถ ตามเส้นทาง R3A

ย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมล้านนาไทย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “เชียงรุ่ง” หรือ “เมืองแห่งรุ่งอรุณอันสดใส”ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ หรือ ไทลื้อ เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของล้านนาไทยในอดีต ชมศิลปะวัฒนธรรมอันตื่นตาตื่นใจ ตระการตากับฝูงนกยูงพร้อมทั้งชมการแสดงพาราณสี อันอลังการ จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้ชมการแสดง ประหนึ่งเหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา

เสน่ห์เชียงรุ่ง  ถิ่นนกยูงรำแพน  ดินแดนไทลื้อ  ร่ำลืออาณาจักรโบราณ

เรือ-เรือ  (4 วัน 3 คืน)

DAY1: เชียงแสน – สิบสองปันนา

04.30 น.    คณะพร้อมกันที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน   

05.00 น.    คณะลงเรือโดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางสู่ดินแดนสิบสองปันนา ประเทศจีน äรับประทานอาหารเช้า บนเรือ เรือผ่านองค์พระนวล้านตื้อ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านท่าเรือบ้านมอมของสปป.ลาว และท่าเรือบ้านโป่งของพม่า ผ่านเกาะหมงชีเต่า ป่าหินเจ็ดสี ผ่านท่าเรือเชียงกกของ สปป.ลาว

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย           เรือแล่นท่าเรือเชียงลาบของพม่า ท่าเรือสบหลวย ของพม่า เข้าสู่เขตประเทศจีน ที่ท่าเรือกวนเหล่ย ระยะทาง 263 กิโลเมตร (ทางน้ำ) ใช้เวลาเดินทางร่วม 9 ชั่วโมง  

เย็น            เดินทางถึงท่าเรือกวนเหล่ย ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่ตัวเมืองสิบสองปันนา /รับประทานอาหารค่ำ /เข้าพักที่โรงแรมที่เมืองเชียงรุ่ง

 

DAY:2  วัดหลวงเมืองลื้อ –สมุนไพรบำบัด - สวนป่าดงดิบ

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเข้าชม “วัดหลวงเมืองลื้อ” ด้วยรถรางไฟฟ้า วัดหลวงเมืองลื้อ หรือ เดิมชื่อ วัดชินเผียว เป็นวัดพุทธ นิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ตัวโบสถ์สร้างด้วยศิลปะผสมระหว่าง ไทลื้อ พม่า ลาว และยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยามแบบไทยผสมอยู่

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย            นำท่านเข้าชม สวนป่าดงดิบ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นพร้อมชมฝูงนกยูงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของชาวสิบสองปันนาโดยนกยูงนับร้อยตัวจะบินออกมาเป็นฝูงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเพื่อมากินอาหาร หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะบินกลับด้วยเสียงนกหวีด

      -ชมการแสดงพื้นเมืองทั้งร้อง ทั้งเต้นของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ณ บริเวณน้ำตกเก้ามังกร

      -ชมหมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่หรือเผ่าอาข่า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม การร้องเล่นเต้นรำของชนเผ่าอาข่า 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมหรือร่วมรำวงแบบไทลื้อ

                  นำท่านชมการแสดง “เมืองพารานสี” การแสดงระบบ แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ของชาวเมืองสิบสองปันนา ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนชาติลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่ จีน พม่า ลาว ไทยจนถึงปากแม่น้ำโขงเวียดนาม/กลับเข้าโรงแรมที่พัก

 

DAY:3 หมู่บ้านไทลื้อ - สวนม่านทิง– เมืองหล้า

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังนำคณะชม หมู่บ้านไทลื้อบ้านติ้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านของพี่น้องไทยสิบสองปันนาหรือชาวไทยลื้อ ชมหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรม และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อสิบสองปันนา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย           สวนบ้านถิ่นหรือสวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือ ราชอุทยานหลวงพระรามกับอุโบสถแปดเหลี่ยม  พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอินไหล ต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางฯทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2528 ต้นลาน ที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชปลูกไว้  เมื่อครั้งเสด็จสิบสองปันนา  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2536 ในพื้นที่กว่า  3,000  ตารางกิโลเมตร  ณ  วัดป่าเจย์ ถือเป็นสวนสาธารณะที่ชาวจีนนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อน 

                   นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองหล้า

เย็น              เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Peng Ji เมืองหล้า รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

 

DAY4: เมืองหล้า - ท่าเรือกวนเหล่ย  - เชียงแสน (ประเทศไทย)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (10) ที่โรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือกวนเหล่ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านลงเรือสำราญความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากลล่องแม่น้ำโขง กลับสู่เมืองเชียงแสน ระยะทาง 263 กิโลเมตร (ทางน้ำ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านท่าเรือสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น ท่าเรือสบหลวย ของเมียนมาร์ ท่าเรือเชียงราบ ของสปป.ลาว  พร้อมชมบรรยากาศความงดงามและความสมบูรณ์ของป่าไม้และวิถีชีวิต การปลูกผัก การหาปลาริมฝั่งของชาวบ้านสองฝั่งโขง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน (11) บนเรือ

                    ชมโขดหินเจ็ดสี ป่าหินใต้น้ำ และหาดทรายขาวละเอียดผสมเกร็ดสีทองสะท้อนกับแสงแดดทอประกายระยิบระยับกลางลำน้ำโขงที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจ

                    เรือผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ประเทศไทย

ประมาณบ่าย 4 โมง      เดินทางถึงท่าเรือเชียงแสน ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

*****จากนั้นส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการเดินทางพร้อมความประทับใจ*****

“ความเหมือนที่แตกต่าง กับเส้นทางประทับใจ”

---------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ

โรงแรม 4ดาว  13,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

โรงแรม 3ดาว  12,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท