FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง-เมืองลา

3จอม7เชียง9หนอง12ประตูเมืองร้อยวัดนครเขมรัฐตุงคบุรีเขตปกครองพิเศษที่4 รัฐฉานเมืองลา3 วันคืน

เชียงตุงเป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉานของพม่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน มีรูปร่างเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ แม้จะมีพื้นที่ราบบ้าง แต่ก็เป็นพื้นที่ตะปุ่มตะป่ำ  เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ อาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยขึนหรือไทเขิน มีไทใหญ่ และพม่า รองลงมา นอกจากนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อาข่า ปะด่อง ว้า ฯลฯ คนไทยใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ว่าเก๋งตุ๋งภาษาพูดมีลักษณะคล้ายภาษาเหนือ

เมืองลาหรือ เขตปกของพิเศษที่ 4 ในรัฐฉานของพม่า ตั้งอยู่ห่างจากเชียงตุงไปทางทิศเหนือประมาณ 93 ก.ม เมืองลาแบ่งออกเป็น 3 ตำบล มีประชากรประมาณ 80,000 กว่าคน ส่วนใหญ่ เป็นชาวไทลื้อ และชาวจีนที่มาเช่าอยู่ในเขตพิเศษเมืองลา ในอดีตเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นและค้าขายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด ที่รัฐบาลพม่าให้สิทธิ์ปกครองตนเอง

 

วันแรกของการเดินทาง : แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก  - เมืองลา                                                                                          

 

เช้า            คณะพร้อมกันที่ ร.ร.แม่โขงเดลต้า จากนั้นเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-พม่าอ.แม่สายจ.เชียงรายรอขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออกและรอผ่านขั้นตอนทำเอกสารตรวจคนเข้าสหภาพพม่าจากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงตุงตามเส้นทาง R3B   จากด่านท่าขี้เหล็ก ประมาณ กม.ที่ 15 จะถึงด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองหมากยาง ,ประมาณ กม.ที่ 45 ถึงด่านท่าเดื่อเป็นด่านตรวจเอกสารรถยนต์,จากท่าเดื่อแยกขวา จะเป็นเส้นทางไปเมืองเลนติดกับชายแดน สปป.ลาว เมืองป่าแลว เชียงลาภ ,แยกซ้ายเส้นทางเข้าสู่ เชียงตุง-ตองกี ภาคกลางของประเทศเมียนม่าร์ ประมาณที่ กมที่ 90 ถึงด่านเมืองพยาก เป็นด่านตรวจรถและคนก่อนที่จะเข้าสู่เมืองเชียงตุง หรือเมืองยอง ระยะทางเมืองพยาก-เมืองยอง ระยะทางประมาณ 80 กม. เป็นถนนลูกรังตั้งอยู่ติดชายแดนเมืองหล้า ประเทศจีน ,กม.ที่ 165 ถึงเมืองเชียงตุง  มีเส้นทางสายตะวันตก เป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักที่ขนส่งสินค้า จากเมืองเชียงตุงมุ่งหน้าสู่เมืองตองกี เมืองหลวงของรัฐฉาน ประเทศเมียนร์มาร์

ในอดีตเส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพแห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยรัชกาลที่4 หลังสงครามโลกครั้งที่2 เชียงตุงเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยเรียกว่า“สหรัฐไทยเดิม”แต่ปัจจุบันเชียงตุงกลายเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานภาคตะวันออกเฉียงใต้อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า700 ปีรวมทั้งมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดที่คล้ายคลึงกับล้านนาไทยใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงระยะทาง164 กิโลเมตร

เที่ยง         แวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองพยาก

บ่าย           ออกเดินทางต่อไปยังเมืองลา (ระยะทางจากเชียงตุง-เมืองลา ประมาณ 93 ก.ม.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง บนเส้นทางที่เขตปกครองพิเศษเมืองลาสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน ในเขตปกครองพิเศษ ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ก่อนเข้าเมืองลา แวะเที่ยวชมคาสิโน เมืองม้า ที่ลงทุนโดยชาวจีน

เย็น           เดินทางถึงเมืองลาเมืองใหญ่ชายแดนพม่า–จีน เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษที่ 4 (Special Region 4) ที่ทางการพม่า

ให้สิทธิในการปกครองตนเองและใช้สกุลเงินหยวนเพราะประชาชนและธุรกิจร้านค้าส่วนใหญ่เป็นของคนจีนที่มาเช่าพื้นที่เพื่อขายของให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเมืองลา 

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำแบบจีนยูนนาน

จากนั้นนำท่านชมเมืองยามค่ำคืนที่ตลาดค่ำและช้อปปิ้งสินค้าที่ซุปเปอร์มาเก็ตอาทิเสื้อผ้ากระเป๋าขนมที่นำเข้าจากจีนชิมอาหารประเภทปิ้งย่างต่างๆและอาหารพื้นเมือง/เข้าพักสู่โรงแรมที่พักที่เมืองลา

 

วันที่สอง : เมืองลา  -  เชียงตุง                                                                                                                                                               

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านอาหาร 

จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าของเมืองลา หรือ ตลาดชายแดน จีน – พม่า ชมวิถีชีวิตชาวไทยลื้อนำสินค้าของชนเผ่าพื้นเมืองออกมาขายกัน ไม่ว่าจะเป็นของป่า หรือพืชผักผลไม้อาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ปลอดสารพิษ

จากนั้นนมัสการพระพุทธรูปยืนบนเจดีย์ชเวจินตอ ประจำเมืองลา ตามความเชื่อที่ว่า “ถ้าพระชี้นิ้วไปยังเมืองไหน เมืองนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง” พร้อมชมวิวเมืองลา และด่านต้าล่อ ชายแดนพม่า-จีน

ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่นที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการปราบปรามฝิ่นในเมืองลา ตั้งแต่ปีค.ศ 1986-1996 และภาพถ่ายการก่อสร้างเขตปกครองพิเศษเมืองลา ต่อด้วยการไปนมัสการพระนอนเมืองลา ที่สร้างจำลองมาจากเมืองตะนาวสี ซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองลา และCheck Out จากโรงแรม

บ่าย           ออกเดินทางสู่เมืองเชียงตุง ตั้งอยู่ในเขตรัฐฉานตะวันออก ประเทศพม่า เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 700ปี มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไตและไตเขิน จึงมีวัดต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ ทำให้สิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองเป็นแบบอาณานิคมอังกฤษผสมผสานกับสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น

(1) วัดอินวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองเชียงตุงไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ.ใด คนโบราณรุ่นเก่าเล่าสืบต่อกันมาว่า องค์พระประธานในโบสถ์วัดอินทร์แห่งนี้สร้างด้วยไม้ไผ่โดยชาวเชียงตุงนำไม้ไผ่มาสานเป็นรูปองค์พระ แต่ใช้เวลาหลายปียังไม่เสร็จสมบูรณ์ พระอินทร์ต้องแปลงกายเป็นคนแก่มาช่วยสานต่อจนแล้วเสร็จ จากนั้นจึงตกแต่งจนเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถจนถึงทุกวันนี้

(2)วัดจอมตอง หรือพระธาตุจอมคำเดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง  สร้างโดยจันทรสิกขะและฤาษี 4  ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง  84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882  เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ โดยช่างฝีมือจริง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และมีตู้ที่เก็บคัมภีทางพระพุทธศาสนาที่วิจิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคำมีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้งดังนี้ พ.ศ. 2052 พระยาอาติตราชให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ พ.ศ. 2062 นางสุคันธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื่อว่า  พระธาตุจอมตอ พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมตอง พ.ศ 2494  เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่า พระธาตุจอมคำ อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงวัดทุกวัดในเชียงตุงจะมีกลองแขวนไว้ในวิหารทุกวัด ซึ่งจะใช้ตีกันในงานวันบุญใหญ่ของวัด โดยผู้บรรเลงจะเป็นสตรีวัยกลางคนจนถึงวัยชรา 5-7 คน ช่วยกันตีประโคมพร้อมกับฆ้องและฉาบ และแวะชมหมู่บ้านตีดาบที่เก่าแก่ของเมืองเชียงตุง

 (3)ไหว้พระยืนเมืองเชียงตุง วัดจอมสักตั้งอยู่เนินเขาอีกฝากหนึ่งของหนองตุง เป็นหนึ่งใน 3 จอม (จอม คือ เนินเขา เชียงตุงประกอบด้วย จอมคำ จอมมน และจอมสัก) มีพระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่มี่สุด เป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่า ถือเป็นจุดเด่นของเชียงตุงอีกแห่งหนึ่ง

(4)วัดพระมหาเมียมุณีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระเศียรทำด้วยทองเงินทองแดงลำตัวทำด้วยทองแดงทั้งองค์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงตุงสร้างโดยเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลงที่วัดพระมหาเมียมุณีจะมีพิธีทำวัดเช้าทุกวันพระ

(5)วัดพระราชฐานหลวงหัวข่วงเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุงในอดีตเจ้าฟ้าของเชียงตุงทุกท่านจะบวชเป็นส่าง(สามเณร) หรือตุ๊(พระภิกษุ) อาทิเช่นเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงเจ้าฟ้าก๋องไตและสุดท้ายเจ้าฟ้าจายหลวง(เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเชียงตุง) สภาพโดยรวมของวัดหัวข่วงจะมีซุ้มประตูสีเหลืองและเหลืองทรงปราสาทเด่นและเจดีย์ประดับด้วยปานซอยสีขาวเสาคานและแท่นพระประธานจะมีการลงลักษณ์ปิดทองแบบวิหารลายคำบนแท่นพระประธานมีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนจำนวนหลายสิบองค์

(6)วัดพระแก้วเป็นวัดที่เก่าแก่อายุ 600 กว่าปี

(7)ชม ต้นยางยักษ์ขนาดใหญ่ 10คนโอบ มีความสูงประมาณ 80 เมตร ปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา เมื่อ 250 ปี พร้อมชมกำแพงเมือง

(8)ชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงที่ หนองตุงตามความเชื่อนั้นหนองตุง เคยเป็นสถานที่ ที่ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ที่เมืองเชียงตุง และ ได้มาล้าง บาตร ที่หนองตุง แห่งนี้ หนองตุงเป็น หนองน้ำขนาดใหญ่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง หนองน้ำ แห่งนี้ มีระดับน้ำคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่า จะหน้าร้อน หรือ แล้ง ระดับน้ำในหนองน้ำไม่เคยลดลงเลย บรรยากาศที่นี่ยามค่ำจะเป็นจุดนัดพบของวัยรุ่นที่มานั่งดื่มชากาแฟ และ โรตี ตามแบบฉบับเชียงตุง

 ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ/ เข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่เชียงตุง

 

วันที่สาม : เชียงตุง  - ท่าขี้เหล็ก  - แม่สาย                                                                                                                                    

เช้า           รับประทานอาหารเช้า แล้ว Check out จากโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินชม กาดเช้า หรือ กาดหลวงเชียงตุง ตลาดเช้าซึ่งจะคลาคล่ำไปด้วยผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวไทใหญ่ ไทขึน ไทลื้อปะปนกัน นับเป็นภาพที่มีการชุมนุมชนเผ่า"ไตเขิน"มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยสินค้าพื้นเมืองจะถูกนำมาวางขายปะปนกับเครื่องใช้อุปโภคบริโภค มีทั้งสินค้าที่นำเข้าจากประเทศ          ไทย จีนและอินเดีย ส่วนอีกด้านหนึ่งของตลาดจะเป็นสินค้าประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้งและสินค้าพื้นเมืองจำพวกยาสูบ รวมถึงของป่าหายากอีกหลายชนิด สำหรับท่านที่ต้องการทดลองทานอาหารท้องถิ่นสามารถหาชิมกาแฟโบราณสูตรเชียงตุง ปาท่องโก๋ยักษ์ โรตี ลูกชิ้นหมูและเนื้อที่ทำให้กินกันสด ๆ และ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัย 

หลังเที่ยวชมกาดเช้าแล้ว ออกเดินทางกลับสู่อ.แม่สาย ระหว่างทางแวะจุดพักรถดอยปางควาย ซื้อของฝาก ประเภทผัก ผลไม้สดปลอดสารพิษจากเชียงตุง รวมทั้งกล้วยไม้ป่าหายาก และเหล้าดองสมุนไพร

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย           หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก พม่า นำท่านแวะนมัสการองค์เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ตามความเชื่อของชาวพม่าที่ว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องหาโอกาสไปไหว้องค์เจดีย์ชเวดากองให้ได้”จากนั้นพาคณะช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สุราและไวน์จากต่างประเทศ ที่ร้านปลอดภาษีในจังหวัดท่าขี้เหล็กและที่ตลาดท่าล้อ

เย็น            กลับสู่ประเทศไทย   โดยสวัสดิภาพ