FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

คาราวานรถยนต์สู่จางเจียเจี่ย

คาราวานรถยนต์สู่จางเจียเจี่ย ที่สุดขุนเขาในจีน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง กุ้ยหลิน 14วัน 13คืน

 

วันที่ 1 : เชียงของ 

18.00น. ถึง อ.เชียงของ แล้วเข้าที่พักโรงแรมพร้อมรับประทานอาหารค่ำ และสรุปบรรยายการเดินทาง

 

วันที่ 2 : เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – สิบสองปันนา (410กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตวรจคนเข้าเมืองที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเดินทางต่อเส้นทางตามเส้นทาง R3A ไทย ลาวและจีน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา

บ่าย        ออกเดินทางต่อผ่าน 3แยกนาเตย สู่เส้นทางไปบ่อเต็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทางจีนสัมปทานได้และเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ถึงบ่อหารนำท่านตรวจหนังสือเดินทางและเดินทางต่อไปสู่เมืองเชียงรุ่ง เมืองหลวงของสิบสองปันนา

เย็น         ถึงเมืองสิบสองปันนา รับประทานอาหารค่ำ/เข้าพักโรงแรม

 

วันที่ 3 : สิบสองปันนา – ซือเหมา – คุนหมิง – ฉู่ชิง Qujing(680กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า   ออกเดินทางนำรถไปตรวจสภาพตามกฎระเบียบของประเทศจีนจากนั้นเดินทางต่อผ่านเมืองซือเหมาสัมผัสทางด่วนลอยฟ้าอุโมงค์ร่วมสิบอุโมงค์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ออกเดินทางสู่เมืองฉู่ชิง              

เย็น         เดินทางถึงเมืองฉู่ชิง เข้าที่พักโรงแรม/รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 : ฉู่ชิง – กุ้ยหยาง  (370กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหยาง แวะเที่ยว “น้ำตกหวงกว่อซู่” น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่งดงามอันตระการตาและเป็นน้ำตกที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ที่ประกอบด้วย 3อัศจรรย์คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย วิวสวยมัศจรรย์และฟองน้ำใสกระจายดุงดังสำลี หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่กุ้ยหยาง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำคณะเที่ยวชม เมืองโบราณชิงเหยียน เป็นเมืองโบราณที่คงความเป็นดั้งเดิมที่ดูมีมนต์ขลังอย่างยิ่ง ภายในมีสิ้นค้าและอาหารพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกชื้อได้อย่างเต็มที่

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ/เข้าพักที่โรงแรม

 

วันที่ 5 : กุ้ยหยาง – จางเจียเจี้ย  (660กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีน แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือส่วนวนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่และภูเขาเที่ยนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ ยอดเขาและหินควอตซ์และต้นไม้นานาพันธุ์

เย็น         ถึงเมืองจางเจียเจี้ย เข้าที่พักโรงแรม /รับประทานอาหารค่ำจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6 : จางเจียเจี้ย

เช้า          รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน(เขาจักรพรรดิ)ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์สุดแสนประทับใจด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชีย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว(สะพานใต้ฟ้าอันดับ1)ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่เขา ซึ่งภาพยนตร์อวตารและอีกหลายเรื่องได้นำมาเป็นฉากใหญ่ในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันแสนสวยงาม จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณมีจุดชมวิวและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอก เป็นต้น

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ/เข้าที่พักโรงแรม

 

วันที่ 7 : จางเจียเจี้ย - เมืองหงส์ Fenghuang  (200กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองสิงห์)ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองสิงห์)เป็นเมืองโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่ามีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20กว่าสายมีกำแพงเมืองโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวงคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่สะอาดเป็ทัศนีย์ภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมของคนจีนอีกด้วย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ/เข้าที่พักโรงแรม

 

วันที่ 8 : เมืองหงส์ – กุ้ยหลิน (480กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จออกเดินต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน

เย็น         ถึงเมืองกุ้ยหลิน เข้าที่พักโรงแรม/รับประทานอาหารค่ำ เดินเล่นพักพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 9 : กุ้ยหลิน ถ้ำหลุ่ยอ้อ – เขาวงช้าง – เจดีย์เงิน – เจดีย์ทอง

เช้า          รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำชม กุ้ยหลิน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดของจีน คนจีนยกย่องให้เป็น”เมืองสวรรค์บนพื้นพิภพ”

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อหรือหลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกระทัดรัดในกุ้ยหลินตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงามโดยเฉพาะห้อง “วังบาดาล”ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จเยือนกุ้ยหลิน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2546

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านถ่ายรูปกับ เขาวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินที่มีเรื่องเล่าในสมัยโบราณว่ามีช้างสวรรค์ตัวหนึ่งหิวน้ำและได้เห็นแม่น้ำหลี่เจียง ที่สวยและใสจึงลงมาจากสวรรค์เพื่อกินน้ำและได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามจึงไม่ยอมกลับขึ้นสวรรค์อีกเลย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง

เย็น         เข้าพักที่โรงแรม/รับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่ 10 : นั่งรถบัสเที่ยวกุ้ยหลิน – ล่องเรือสู่ หยางซัว

เช้า          รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมความงามของลำน้ำหลีเจียงลัดเลาะไปตามขุนเขาน้อยใหญ่นับพัน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย        นำท่านสู่เมืองลับแล ซื่อไว่เถาเหยียน สัมผัสวิวสวยของกุ้ยหลินในระดับพื้อราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่าที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมรตรีแล้วอิสระที่ ถนนฝรั่ง(ถนนข้าวสารเมืองจีน) ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง

เย็น         เข้าพักที่โรงแรม/รับประทานอาหารค่ำหลังจากทานอาหารเสร็จนำท่านชมโชว์สุดอลังการ”Impression”โชว์หลิวซานเจี่ย เป็นการแสดงบนพื้นน้ำกลางธรรมชาติที่สวงาม ควบคุมการแสดงโดยผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว

 

วันที่ 11 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – หนานหนิง (460กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า(29)หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานหนิงมณฑลกวางสี

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลิ่วโจว

บ่าย        ถึงเมืองหนานหนิงสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจ้วง ที่มีภาษาพูดคล้ายคนไทยภาคเหนือ นำชมเขาชิงซิ่งซาน

เย็น         เข้าที่พักพร้อมรับประทานอาหารที่โรงแรม /เดินเล่นชมเมืองพักตามอัธยาศัย

 

วันที่ 12 : หนานหนิง – เจียนชุ่ย (760กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าออกเดินทางสู่เมืองเจียนชุ่ย

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเจียนชุ่ย

เย็น         ถึงที่พักโรงแรม/รับประทานอาหารเย็นอิสระเดินเล่นเมืองเก่า

 

วันที่ 13 : เจียนชุ่ย – เชียงรุ่ง (490กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง เชียงรุ่ง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันออกเดินทางต่อสู่เมืองเชียงรุ่ง

เย็น         ถึงเมืองเชียงรุ่งเข้าที่พักโรงแรม /รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 14 : เชียงรุ่ง – บ่อเต็น (420กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าจากนั้นพาคณะเดินทางย้อนกลับทางเดิมสู่ชายแดนจีน – ลาว

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา

15.00น. ถึงชายแดนที่ห้วยทรายที่เชื่อมต่อระหว่างลาวกับไทยพร้อมผ่านการตรวจข้ามแดนของทั้ง 2ประเทศ

17.00น. ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม(สิ้นสุดการบริการ)

 

“ความเหมือนที่แตกต่าง กับเส้นทางประทับใจ”