FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

คาราวานรถยนต์ไทย-แชงกรีล่า

คาราวาน แชงกรีล่าแดนในฝัน วัฒนธรรมธิเบต

วิถีชีวิตใต้เมฆสี แห่งประเทศจีน 16 วัน 15 คืน

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เชียงของ (930 กม.)                                                                            

เย็น          เจ้าหน้าที่รับคณะบริเวณจุดนัดพบ โรงแรมที่พัก อ.เชียงของ จ.เชียราย

                รับประทานอาหารเย็น พร้อมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2     เชียงของ – หลวงน้ำทา – เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) (420 กม.)

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.30 น.  ออกเดินทางจากเชียงของ ผ่านพิธีการขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ไทย-ลาว จากนั้นเดินทางสู่ สิบสองปันนา

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา

13.00 น.  เดินทางสู่ชายแดน บ่อเต็น สปป.ลาว – ชายแดน บ่อหาร ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจเอกสาร

18.00 น. เดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง เช็คอินโรงแรมที่พักในเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3     สิบสองปันนา – ซือเหมา – คุณหมิง – ฉู่ฉง (680 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.  ออเดินทางสู่เมือง ฉู่ฉง ผ่านเมืองซือเหมา เมืองคุณหมิง    

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.  ออกเดินเดินทางต่อสู่เมือง ฉู่ฉง

18.00 น.  เดินทางถึงเมือง ฉู่ฉง เช็คอินโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4     ฉู่ฉง – ต้าหลี่ (180 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณ

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโบราณเมืองต้าหลี่ ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ ของวัดฉงเซิ่ง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหลี่

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็น เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5     ต้าหลี่ – ลี่เจียง – แชงกรีล่า (จงเตี้ยน) (390 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองลี่เจี่ยง สภาพถนน 2 เลนสวน ช่วงในเมืองรถค่อนข้าเยอะ ทางโค้งและขึ้นเขาสูง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง

13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า หรือ เมืองจงเตี้ยน นำชม วัดซงจ้านหลิน หรือ วัดโปตาลาน้อย

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ เช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6     แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เต๋อชิง (210 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.  ออกเดินทางไปยังเมืองเต๋อฉิง ระหว่างทางแวะชมโค้งแม่น้ำแยงซีเกียง 300 องศา ผ่านจุดที่สูงสุดของเส้นทาง 4,300– 4,400 เมตร บนยอดเขาไป๋หม่า

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.  นำคณะเที่ยวชมวิว ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ เทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยูนนานกับธิเบต

17.00 น.  เช็คอินโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 7     เต๋อชิง – เซียงเฉิง (320 กม.)                                  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมือง เซียงเฉิง ใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง

13.00 น.  ออกดินทางต่อสู่เมืองเซียงเฉิง

18.00 น.  เดินทางถึงเมือง เซียงเฉิง รับประทานอาหารค่ำ เช็คอินโรงแรมที่พัก

 

วันที่ 8     เซียงเฉิง – เต้าเฉิน – ยื้อหว่า Xianggelilazhen (190 กม.)

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00 น.  ออกเดินทางไปชมทิวทัศน์ของแม่น้ำซั่วฉี จากนั้นเดินทางสู่เมืองเต้าเฉิง แวะชมทุ่งหญ้าสีแดงแห่งซางตุย

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เดินทางถึงเมืองยื่อหล่า หมู่บ้านก่อนเข้าเขตอุทยานย่าติง นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย

 

วันที่ 9     ยื้อหว่า – เที่ยวอุทยานย่าติง – ยื้อหวา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำคณะเข้าสู่เขตอนุรักษ์ย่าติง นั่งม้าขึ้สู่วัดชงกู่ วัดทิเบตเก่าแก่ จากนั้นขึ้นรถไฟฟ้าสู่ทุ่งเลี้ยงจามรี ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นขอดเขาหยางเม่ยหยงและโตว้จี้ที่สูงแหมแทงทะลุฟ้าขึ้นไปเกือบ 6,000 เมตร

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงง่ายๆแบบปิกนิก

16.00 น.  ได้เวลาอันสมควร กลับลงมาสู่เขตอนุรักษ์ย่างติง และกลับมาที่พักเมืองยือหว่า

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย   

 

วันที่ 10   ยื้อหวา Xianggelilazhen – Muli (300 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้า

08.00 น.  นำคณะขับรถออกเดินทางสู่ Muli

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

17.00 น.  เดินทางถึงเมือง Muli เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 11   Muli – Lugu Lake (210 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอาท์

08.00 น.  ออกเดินสู่ทะเลสาบลูกูเลค

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

17.00 น.  เดินทางถึงทะเลสาบลูกูเลค เช็คอินสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 12   Lugu Lake – ลี่เจียง (230 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  ออกเดินทางย้อนกลับสู่เมืองลี่เจียง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

17.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองลี่เจียง เช็คอินสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหาค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 13   ยอดเขาหิมะมังกรหยก – เมืองโบราณต้าเหยียน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเดินทางไปชมโชว์ทิเบตสุดอลังการ “โชว์จางอี้โหมว” จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความอลังการของยอดเขาสูงถึง 5,590 เมตร บนยอดเขาจะเห็นหิมะ ป่าต้นสนนับพันปีและธารน้ำแข็ง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง หลังอาหารเที่ยง นำท่านชมสระมังกรดำ ที่มีเรื่องเล่ามานานหลายร้อยปี

17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นนำเที่ยวชมเมืองเก่า เมืองโบราณลี่เจี่ยง เมืองเก่ากว่า 800 ปี

19.00 น.  กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 14   ลี่เจียง – หลินชาง (480 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  ขับรถออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองหลินซาง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

18.00 น.  เดินทางถึงเมืองหลินชาง เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 15   หลนชาง – หลนชาง – สิบสองปันนา (430 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  ขับรถออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

18.00 น.  เดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 16   สิบสองปันนา - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ (430 กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น.  ขับรถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย อ.เชียงของ

11.00 น.  เดินทางถึง ชายแดน จีน - ลาว ผ่านพิธีการตรวจเอกสารของทั้ง 2 ประเทศ

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองหลวงน้ำทา

16.00 น.  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านพิธีการตรวจเอกสาร จากนั้นกลับสู่ประเทศไทย ด่านเชียงของ จ.เชียงราย ส่งคณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

“ความเหมือนที่แตกต่าง กับเส้นทางประทับใจ”