FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

คาราวานรถยนต์ไทย-ตงชวน

คาราวาน 3 ประเทศ ไทย ลาว จีน  9 วัน 8 คืนชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ และธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้ให้ท่านเยี่ยมชมศิลปะคือแปลงไร่แปลงนา ศิลปินคือชาวนาชาวไร่เส้นทาง   เชียงของ – สิบสองปันนา – คุณหมิง – แผ่นดินสีแดง(ตงชวน) – เทือกเขาไก่ทอง ทุ่งดอกมัสตาร์ด – น้ำตกเก้ามังกร – หมู่บ้านโบราณเฉิงจื่อ นาขั้นบันไดหยวนยาง

 

วันที่ 1                     อ.เชียงของ  จ.เชียงราย        

เย็น                          เช็คอินโรงแรมฯ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ค่ำ                            รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่  2                    เชียงของ -  หลวงน้ำทา – บ่อเต็น – เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 450  กม.

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่บ่อเต็นชายแดนลาว – จีน

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารโรงแรมบ่อเต็น)
บ่าย                         เดินทางผ่านด่านบ่อหารและไปสู่เมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนก
ยูง”

เย็น                          ถึงเชียงรุ่งแล้วรับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 3                     เชียงรุ่ง – ผู่เอ่อร์ - คุณหมิง – ตงชวน 680  กม.

เช้า                          รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินทางสู่คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวันเมืองผูเอ่อร์ ปลูกชามากที่สุดของจีน  ลิ้มรสชาผู่เอ่อร์ซึ่ง เป็นชาที่มีชื่อเสียง
บ่าย                        เดินทางต่อสู่ดินแดงสีแดง  ตงชวน ดินแดนอันบริสุทธิ์ด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลายทำให้มีจุดถ่ายภาพที่ไม่ซ้ำ

เย็น                         ถึงเมือง ตงชวน รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม  (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 4                     แผ่นดินสีแดง( ตงชวน) – โล่วผิง 500  กม.
เช้า                           รับประทานอาหารเช้าออกเดินสู่แผ่นดินสีแดงตงชวน ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งของยูนนาน

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย                         จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโล่วผิง บนพรมแดนติดกับด้านตะวันตกมณฑลกุ้ยโจวเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชน เผ่าอี๋ ปู้อี้ ม้ง ฯ และเป็นเมืองผักน้ำมัน(โหยวไช่ฮวา) มวลแห่ง

                                 ผกายมาศ อุทยานดอกไม้ที่กว้างใหญ่สุดของจีน

เย็น                          รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 5                     โล่วผิง – เทือกเขาไก่ทอง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – น้ำตกเก้ามังกร – หลูซี 100  กม.
เช้า                           รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินสู่เทือกเขาไก่ทอง ชมความงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลืองอร่ามไปทั่วภูเขา

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย                         จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง  เมืองหลูซี   ระหว่างทางแวะน้ำตก  เก้ามังกร นำท่านขึ้นกระเช้าชมความงามของน้ำตก

เย็น                          ถึงหลูซี รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 6                     หลูซี – หมู่บ้านโบราณเฉิงจื่อ – หยวนหยาง 250  กม.
เช้า                           รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินสู่ หมู่บ้านดินโบราณเฉิงจื่อ  หมู่บ้านเก่าแก่ นับหลายร้อยปี

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย                         จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมือง หยวนยาง  ชมนาขึ้นบันไดแห่งหงเหอที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล  ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำหงเหอ 

เย็น                          รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 7                     หยวนหยาง – เจี้ยนสุ่ย 150  กม.
เช้า                           รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินสู่ เจี้ยนสุ่ย   ชมความงามจุดชมวิวตัวเมืองอีซู่ ถ่ายภาพบรรยากาศ  

ตอนพระอาทิตย์ขึ้น ถ่ายรูปนาขึ้นบันได ชมหมู่บ้านของอีซู่ ที่หลังคาบ้านเหมือนดอกเห็ดแต่ละหลังราวกับเรือใบที่รอกางใบออกอย่างสวยงาม

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย                         ออกเดินทางต่อไปยัง เจี้ยนสุ่ย  เป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่อีกเมืองหนึ่งที่สวยงาม และเจี้ยนสุ่ยยังได้รับจากสภาการบริหารประเทศให้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์                                   และวัฒนธรรมเป็นลำดับ 3 แห่งประเทศจีน

เย็น                          รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม  (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 8                     เจี้ยนสุ่ย – เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 580  กม.
เช้า                           รับประทานอาหารตรวจสภาพรถและออกเดินสู่ สิบสองปันนา ระหว่างทาง นำท่านชม วัดขงจื้อ เป็น ลัทธิเต๋าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนานมีขนาดใหญ่พอกับบ้านเกิดของ ขงจื้อ                                 ที่ชวีผู่มณฑลซานตง และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และยังเป็นสถานที่สอบจอหงวน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองจีนด้วย

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

บ่าย                         ออกเดินทางต่อไปยัง  สิบสองปันนา

เย็น                          ถึงสิบสองปันนา  รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักโรงแรม (ระดับ 3 ดาว)

 

วันที่ 9                     เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) – หลวงน้ำทา –ห้วยทราย – สะพานมิตรภาพแห่งที่4 ไทย – ลาว – เชียงของ  (ประเทศไทย) 450   กม.

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า  หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ชายแดนบ่เต็น(สปป.ลาว)

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา

บ่าย                         เดินทางต่อไปยังเมืองห้วยทราย
เย็น                          ถึงห้วยทราย  สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ผ่านพิธีการข้ามแดนกลับสู่ประเทศไทยที่ด่านอ.เชียงของ  จ. เชียงรายประเทศไทย คณะถึงที่หมายกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

 

“ความเหมือนที่แตกต่าง กับเส้นทางประทับใจ”