FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

เนื้อหา

เทศกาลกระท่อมหิมะ

WONDERFUL JAPAN

IBARAKI – NIKKO – TOKYO 

“เทศกาลกระท่อมหิมะ”  

5 DAYS 3 NIGHTS

ไฮไลท์
· กราบนมัสการองค์พระใหญ่อุชิคุ ที่มีขนาดสูงใหญ่กว่าเทพีเสรีภาพของนิวยอร์ก
· ชมสวน “เซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น” สวนที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น 
·  เยือนเมืองมรดกโลก “นิกโก้” ที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงาม
· สักการะศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติ
· ชม “เทศกาลกระท่อมหิมะ คามะคุระ” เป็นเทศกาลที่เก่าแก่กว่า 400 ปี
· ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พร้อมถ่ายรูปคู่โคมไฟสีแดงยักษ์ ณ วัดอาซากุสะ  
·  ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าและช่วยในเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตที่ดี
 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  
05.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
08.00น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG676
15.50น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง อิบารากิ – ศาลเจ้าคาชิมะ – พระใหญ่อุชิคุ – เมืองมิโตะ – สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น – AMI PREMIUM OUTLETS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อิบารากิ เมืองที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล นำท่านสู่ ศาลเจ้าคาชิมะ ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งภูมิภาคคันโต  มีการสร้างขึ้นในช่วง 660 ปีก่อนคริสตกาล เป็นหนึ่งในมหาอารามแห่งตะวันออก ตามมาด้วยศาลเจ้า Ikisu Shrine และ Katori Jingu ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับที่สองในเมืองอิบะระกิ นําท่านกราบนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากบรอนซ์ขนาดใหญ่และได้ถูกบันทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 120 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) บริเวณรอบฐานพระพุทธรูปมีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล ภายในองค์พระแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นก็แสดงให้เห็นถึงยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา และท่านยังสามารถขึ้นลิฟท์ไปที่ความสูงระดับอกของพระพุทธรูป (85 เมตร) เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม แบบพาโนรามาได้จากหน้าต่างชมวิวได้อีกด้วย  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําทํานเดินทางสู่ เมืองมิโตะ เมืองเอกในจังหวัดอิบารากิ นําท่านชม สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับที่สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ เมืองหลวงของอิบารากิ สวนไคราคุเอนแห่งนี้ภายในสวนมีต้นบ๋วยมากกว่า 3,000 ต้น แต่นอกจากต้นบ๋วยแล้วก็ยังมีป่าไผ่ ไม้ซีดาร์ และโคบุนเต อาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมซึ่งยังอยู่ใกล้กับทะเลสาบ
เซนบะ สามารถสร้างบรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ 
AMI PREMIUM OUTLETS จุดเด่นที่นี่คืออาคารที่ออกแบบในสไตล์อเมริกาชายฝั่งตะวันตกสร้างขึ้นในสิ่งแวดล้อมสีเขียว เป็นพรีเมียมเอาท์เล็ทที่ใกล้กรุงโตเกียวมากที่สุด และสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริตะ และมีร้านค้ากว่า 100 แห่งไว้บริการนักท่องเที่ยว
**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่** 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  PRESIDENT HOTEL MITO หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – เทศกาลกระท่อมหิมะ – ออนเซ็น
เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองที่มีจุดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจ้า รวมทั้งมีธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่โดยรอบของเมืองนิกโก้ จะมีน้ำพุร้อน น้ำตก ทะเลสาบต่างๆทิวทัศน์ที่สวยงาม  นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมของช่างฝีมือชั้นครูของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการผสานระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว , แมวนอนหลับ , ลิงสามตัว และมังกรหัวเราะ ชมประตูโยเมมง งานศิลปะที่ได้ชื่อว่างดงาม และมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ศิลปะของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ มีแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่ใช้ประตูนี้เข้าออกศาลเจ้า โดยต้องทิ้งดาบเอาไว้ด้านนอก จากนั้นก็จะพบกับ “ประตูจีน (คาระมง)” ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติเช่นเดียวกับโยเมมงแต่มีขนาดเล็กกว่า ด้านบนประตูสลักเป็นรูปต่างมากมาย อาทิ มังกร ต้นบ๊วย ต้นโบตั๋น ต้นไผ่ ฯลฯ เพดานสลักเป็นรูปเทพธิดากำลังเล่นพิณ ก่อนจะเข้าสู่ “ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพิธี และ “ฮนเดง” ศาลเจ้าใหญ่  นอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังร่างของ โชกุน โตกุกาว่า อิเอยะสุ ที่บริเวณ “สุสานโชกุน (สุสานโฮะโตะ)” ด้วย จากสุสานสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของศาลเจ้าได้โดยรอบ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เทศกาลกระท่อมหิมะ เป็นเทศกาลเก่าแก่กว่า 400 ปีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของเมือง Yokote จังหวัด Akita เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำและขอพรให้เมืองมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เด็กๆในเมืองจะเข้าไปอยู่ในกระท่อมน้ำแข็ง และร้องเรียกผู้คนที่สัญจรไปมา ด้วยภาษาถิ่น เพื่อเชิญชวนให้เข้ากระท่อมมาชิมขนมโมจิย่างเตาถ่านและเหล้าสาเก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพบกับประสบการณ์แช่น้ำแร่ธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
 
วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อากิฮาบารา – โอไดบะ – TOKYO DIVER CITY – สนามบินฮาเนดะ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ 
วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกันตามอัธยาศัยนอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรูปโดยมี “โตเกียวสกายทรี” เป็นฉากหลังได้จากวัดนี้ด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ อะกิฮาบาระ (Akihabara) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าอะกิบะ (Akiba) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมาย ปัจจุบันย่านนี้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งคอมพิวเตอร์, กล้องถ่ายรูป, เกมส์, อนิเมชั่น, ฟิกเกอร์ โมเดล (หุ่นประกอบ), การ์ตูน จากนั้นนาท่านสู่ โอไดบะ เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนำ หิน ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะจาลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวแหล่งเศรษฐกิจแห่ง5 ใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น นำท่านช้อปปิ้งกันที่ห้าง TOKYO DIVER CITY ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ สูงถึง 18 เมตร ตั้งอยู่ด้านหน้าห้างและเอาใจเหล่าสาวกกันดั้มกับร้านค้ากันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) ซึ่งเปิดมาเพื่อเอาใจคนรักกันดั้มโดยเฉพาะ นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารและสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้เลือกช้อปกันเต็มที่ อาทิ Uniquo, H&M, Lacoste เป็นต้น 
**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่** 
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย THAI AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
********************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **********************