แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก - แฮโฮ - ทะเลสาบอินเล - ตองยี

      ตองยี หรือตองจี เมืองหลวงของรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอดเขาตองยี (เขาหลวง) ที่มีความสูงถึง 1800 เมตร มีป่าไม้หนาแน่นมองจากยอดเขาลงมาจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบอินเล ตองยี จะมีตลาดที่หมุนเวียนกันจัดทุกห้าวัน แต่ละแห่งจะมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสดใสมาค้าขายกัน น่าไปสัมผัสยิ่ง

      ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่กว้างขวางถึง 158 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่มากกว่า 200 แห่ง มีการใช้เท้าพายเรือ (ขาเดียว) ที่หาชมได้ยากยิ่ง มีการทำเกษตรกรรมสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ปลูกพืชผักเลี้ยงชาวพม่าได้ทั้งประเทศ

วันแรก : แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – แฮโฮ – อินเล
11.00 น. : คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ที่ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติคโฮเทล อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติคโฮเทล
12.00 น. : นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่ ด่านอ.แม่สาย ก่อนไปสนามบินท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า
15.30 น. : นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบิน Heho โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์เที่ยวบินที่ HK 729 (Via Mandalay)
16.45 น. : ถึงสนามบินเฮโฮ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองยอง-ชเว โดยรถบัสปรับอากาศ ระยะทาง 35 กม.ระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
18.00 น. : เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว แล้วนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอินเล นำท่านลงเรือยนต์ (ลำละ5-6 ท่าน) มีชูชีพสำหรับทุกท่านเพื่อความปลอดภัย
19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม Paradise Inle resort หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง : ทะเลสาบอินเล – ชนพื้นเมือง “ชาวอินตา” – พระบัวเข็ม
07.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)พร้อมสัมผัสความสดชื่นของอากาศยามเช้า
08.00 น. : นำคณะลงเรือชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว และนำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4)บนภัตตาคารกลางทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงาม
บ่าย : นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม Paradise Inle Resort หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม : ทะเลสาบอินเล – ตองยี - เฮโฮ – ท่าขี้เหล็ก – เชียงราย
05.30 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า
06.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ
06.30 น. : หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง Nuang Shwe แล้วต่อไปเมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน ตั้งอยู่บนยอด เขาตองยี นำท่านไปนมัสการ เจดีย์ สุระมะณี ( SURAMANEE PAGPDA) ซึ่งเลียนแบบมาจาก ANANDA TEMPLE จากเมืองพุกาม แล้วนำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ชาวฉาน ซึ่งรวบรวมไว้ซึ่ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตของชาวรัฐฉาน ซึ่งมีการปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวฉาน, ชาวปะโอ, ชาวปะหล่อง, ชาวดะนุ, ชาวอินตา และชาวไตเผ่าต่างๆ ฯลฯ ก่อนที่จะตกเป็นของพม่าในที่สุด หลังจากนั้นให้ท่านช้อบปิ้งที่ตลาดของเมืองตองยี ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินเฮโฮ
13.15 น. : บินลัดฟ้า สู่เมืองท่าขี้เหล็ก โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK 727 (Via Kyainge Tong)
บริการอาหารกลางวันข้าวกล่องบนเครื่อง
13.25 น. : เดินทางถึงสนามบินท่าขี้เหล็ก ให้เวลาท่านอย่างเต็มที่ในการช้อปปิ้งในตลาดท่าล้อ การค้าชายแดนท่าขี้เหล็ก
17.30 น. : นำท่านข้ามแดนกลับสู่เมืองไทยที่ด่าน อ.แม่สาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจประทับใจ

 

(โปรแกรมการท่องเที่ยวอาจสลับกันบ้าง ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่จองได้ แต่รับรองว่าได้เที่ยวครบทุกแห่ง)
จำนวน 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน
ราคา call call call call

8 ท่าน เดินทางได้เลย

“ความเหมือนที่แตกต่างกับเส้นทางประทับใจ”

ราคานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางตามโปรแกรม, ค่าภาษีสนามบินพม่า
- ค่ารถบริการท่องเที่ยวในพม่าตลอดรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าพม่า คนละ 1,000 บาท , ค่า special permit 25 USD
- หัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง(ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

 

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ, สิ่งของเกินน้ำหนัก 20 กก.– ทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย (ระบบไฟฟ้าไม่มีความแน่นอนจึงต้องเตรียมพร้อมเสมอ), ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

 

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน , รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี)

 

เอกสารการเดินทางจะต้องถึงบริษัทฯภายใน 30วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากต้องมีการขออนุญาตพิเศษเข้า-ออกทางชายแดน หากล่าช้า ท่านจะไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการดังกล่าวได้

  Click for more information
  โทร. 086-420 9123, 053-642517, 053-642518, 053-642519
  แฟกซ์ 053-642520        Email: maekhongtravel@gmail.com

April/2012